اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد ناصرمقدسی

مهندسی برق- مخابرات استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

scholar.google.com/citations?user=FklMoBQAAAAJ&hl=en&oi=sra
mn_moghaddasiyahoo.com

h-index: 33  

سردبیر

دکتر محمد ناصرمقدسی

مهندسی برق -مخابرات استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

scholar.google.com/citations?user=FklMoBQAAAAJ&hl=en&oi=sra
mn_moghaddasiyahoo.com

h-index: 33  

مدیر داخلی

دکتر نجمه چراغی شیرازی

مهندسی برق الکترونیک استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

scholar.google.com/citations?hl=en&user=DNcdhu8AAAAJ
nch_shiraziyahoo.com

h-index: 6  

ویراستار ادبی نشریه

سعیده ساکی انتظامی

زبان و ادبیات فارسی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

ssentezamigmail.com

سید مجتبی حسینی

ادبیات فارسی استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

hhossinigmail.com

مدیر وب سایت

مهندس محمد ساکی انتظامی

بیولوژی دریا عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

mohammad.entezamigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد ناصرمقدسی

مهندسی برق-مخابرات استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

scholar.google.com/citations?user=FklMoBQAAAAJ&hl=en&oi=sra
mn_moghaddasiyahoo.com

h-index: 33  

دکتر همایون عریضی

مهندسی برق مخابرات استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

scholar.google.com/citations?user=a3NQGmUAAAAJ&hl=en&oi=sra
h_oraiziiust.ac.ir

h-index: 30  

دکتر محمد سلیمانی

مهندسی برق مخابرات استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

scholar.google.com/citations?user=CT8QEJgAAAAJ&hl=en&oi=sra
soleimaniiust.ac.ir

h-index: 20  

دکتر سراج الدین کاتبی

مهندسی برق مخابرات استاد دانشگاه شیراز

katebishirazu.ac.ir

دکتر ابراهیم عبیری

مهندسی برق الکترونیک استاد، دانشگاه صنعتی شیراز

scholar.google.com/citations?user=mogKNU8AAAAJ&hl=en
abirisutech.ac.ir

h-index: 12  

دکتر کریم محمدی

مهندسی برق مخابرات استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9639706300
mohammadiiust.ac.ir

h-index: 13  

دکتر عبدالرضا نبوی

مهندسی برق الکترونیک استاد، دانشگاه تربیت مدرس تهران

scholar.google.com/citations?user=1utPvowAAAAJ&hl=en
abdolnmodares.ac.ir

h-index: 12  

دکتر فربد رزازی

مهندسی برق-مخابرات دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

scholar.google.com/citations?user=IPULw0EAAAAJ&hl=en
razzazisrbiau.ac.ir

h-index: 13  

دکتر مسعود دوستی

مهندسی برق الکترونیک دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

scholar.google.com/citations?user=aErBE20AAAAJ&hl=en&oi=sra
m_doustisrbiau.ac.ir

h-index: 9  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

بال ویردی

استاد دانشگاه Metropolitan لندن

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603900197
b.virdeelondonmet.ac.uk

h-index: 31