دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 1-71 
1. جداسازی سیگنال کور صوتی بر پایه استفاده از روش کومولانت

صفحه 1-9

سحر پویا؛ مصطفی اسماعیل بیگ؛ روزبه حمزه ئیان