دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، بهار 1400، صفحه 1-76 
1. بررسی استخراج سیگنال های تضعیف شده مخابراتی در محیط های نویزی

صفحه 1-13

الهام محمدزاده؛ مهدی زارع؛ مژده مهدوی


4. بازیابی تصاویر بر اساس محتوا با استفاده از ترکیب روشهای PCA و LDA

صفحه 32-47

فاطمه معمار؛ محمدمهدی حسینی؛ علیرضا جلالی