دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1399 
3. پیش بینی کوتاه مدت بار استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از اجماع شبکه های عصبی

اسحاق فرجی؛ محسن میرزائیان؛ حمید پروین؛ علی چمکوری؛ مجید محمدپور