دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، پاییز 1399 
5. مطالعه توازن بار به کمک الگوریتم فازی تطبیقی

صفحه 55-64

زهرا دهقانی؛ سید جواد میرعابدینی؛ علی هارون آبادی