دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 1-70 
4. طراحی مدار مبدل سطح ولتاژ با بازده توان بالا برای کاربردهای ولتاژ پایین

صفحه 23-29

وحیدرضا صبوری؛ دکتر عبدالرسول قاسمی؛ دکتر نجمه چراغی شیرازی