سیستم مالتی‌مودال بیومتریک با تلفیق اثر‌انگشت و عنبیه در سطح تصمیم‌گیری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

3 دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده

 سیستم‌های بیومتریک تکی، که تنها از یک ویژگی برای تشخیص استفاده می‌کنند می‌توانند مشکلاتی نظیر داده‌های نویزی، تمایز اندک ویژگی بیومتریک، نرخ‌های خطای غیر قابل قبول و حمله‌های کلاه‌برداران را به همراه داشته باشد اما با به‌کارگیری سیستم‌های بیومتریک مالتی‌مودال می‌توان تا حد زیادی بر این مشکلات غلبه نمود و عملکرد و قابلیت اطمینان شناسایی بیومتریک را بیش از پیش افزایش داد، چرا که این سیستم‌ها در مقایسه با سیستم‌های بیومتریک تکی از میزان دقت و امنیت بیشتری برخوردار هستند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تلفیق دو بیومتریک رایج و پرکاربرد اثر‌انگشت و عنبیه در سطح تصمیم‌گیری با استفاده از منطق فازی پرداخته شده است. در روش ترکیبی، نتایج حاصل از بررسی عنبیه و اثر انگشت با هم به صورت یکجا به منظور تصمیم‌گیری نهایی ترکیب گردیده و  براساس آن اقدام به شناسایی افراد گردیده و در نهایت کارایی این سیستم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات و بررسی‌های صورت گرفته نشانگر آن است که سیستم بیومتریک ترکیبی پیشنهاد شده، دارای دقت و‌ قابلیت اطمینان‌ بیشتری نسبت به سیستم‌هایی بیومتریک تکی است. در این سیستم مالتی مودال خطای نوع اول FAR و خطای نوع دوم FRR تصمیم‌گیری به ترتیب برابر با 0.3٪ و 1.2٪ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1]     Ekramul Hamid Morshedul Arefin, "A Comparative Study on Unimodal and Multimodal Biometric Recognition," International Journal of Innovative Science and Modern Engineering (IJISME), 2014.

[2]     N.Radha Soruba Sree, "A Survey on Fusion Techniques for Multimodal Biometric Identification," International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering(IJIRCCE), 2014.

[3]    تینا پورشاهید, راهنمای جامع فن‌آوری بیومتریک: تشخیص و تایید هویت براساس آخرین تکنولوژی‌های زیست سنجی,1393.

[4]     majid mohamadi, mehdi jafary Mohamed abdolahi, "Multimodal Biometric system Fusion Using Fingerprint and Iris with Fuzzy Logic.," IJSCE, 2013.

[5]     Houda Benaliouche and Mohamed Touahria, "Comparative Study of Multimodal Biometric Recognition by Fusion of Iris and Fingerprint," The Scientific World Journal, p. 13, 2014.

[6]     Anil Jain Arun Ross, "Multimodal biometrics: An overview," International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 2004.

[7]     John Daugman, "How Iris Recognition Works?," in International Conference on Image Processing, vol. 1, 2002.

[8]     M. Acheroy Patrick Verlinde, "A Contribution to Multi-Modal Identity Verification Using Decision Fusion," 1999.

[9]     Fellow, Arun Ross, Salil Prabhakar Anil K. Jain and Arun Ross, Salil Prabhakar Fellow, "An Introduction to Biometric Recognition," IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS FOR VIDEO TECHNOLOGY, 2004.

[10] L. Hong and Y. Kulkarni A. Jain, "A Multimodal Biometric System Using Fingerprint, Face, and Speech," in Proceedings of the International Conference on Audio-Video based Biometric Person Authentication, 1999.

[11]  A. Jain L. Hong, "Integrating faces and fingerprints for personal identification," IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1998.

[12]  Ujwalla Gawande and Anushree Sapre, Apurva Jain, Sanchita Bhriegu, S , "Fingerprint-Iris Fusion Based Multimodal Biometric System Using Single Hamming Distance Matcher," International Journal of Engineering Inventions, pp. 54-61, 2013.

[13]  Davide et al Maltoni, Handbook of fingerprint recognition., 2009.

[14] Ma’en Zaid AlRwashdeh Harbi AlMahafzah, A Survey of Multibiometric Systems.

[15] Arun Ross, Salil Prabhakar Anil K. Jain, "An Introduction to Biometric Recognition," IEEE, 2004.

[16] N.K. Ratha, and R. Bolle S. Pankanti, "Structure in Errors:A Case Study in Fingerprint Verification," in Pattern Recognition, 2002.

[17] Fingerprint Database. [Onlinehttp://bias.csr.unibo.it/fvc2004/

[18] Maltoni D Maio D., "Direct gray-scale minutiae detection in fingerprints," IEEE Transactions on Pattern Analysis Machine Intelligence, p. 19, 1997.

[19] Prapti Deshmukh Rupali Telgad, "Computer Aided Technique for Finger Print Image Enhancement and Minutiae Extraction," International Journal of Computer Applications, pp. 9-15, 2013.

[20]خیرالنساء محقق‌نژاد, ارزیابی و تحلیل الگوریتم‌های تایید هویت براساس ادغام در سطح تصمیم مبتنی بر اثر انگشت و عنبیه، 1390.

[21] OM SRI SATYASAI TATSAT NAIK, Study of finger prints recognition system, 2003.

[22] S. Chen and A.K. Jain N. Ratha, N. Ratha, S. Chen, and A.K. Jain, "Adaptive Flow Orientation Based Feature Extraction in Fingerprint Images," Pattern Recognition, pp. 1657-1672, 1995.

[23] Boashash B. Bolse W, "A human identification technique using images of the iris and wavelet transform," IEEE, 1998.

[24] Wildes R, "Iris recognition: an emerging biometric technology," IEEE , 1997.

[25] Gifford MM, McCartney DJ, Seal CH Daugman J, "Networked biometrics systems: requirements based on iris ecognition," BT Technol J, 1999.

[26]امین اله مه آبادی، اصغر میرزایی, "روش نوین تشخیص عنبیه در تعیین هویت," چشم پزشکی بینا, 1387.

[27] Masek Libor, recognition of human iris patterns for biometrics identification, 2003.

[28] Chinese Academy of Sciences, Institute of Automation. [Online].   http://biometrics.idealtest.org/

[29]هاتف مهرابیان، احمد پورصابری، بابک نجار اعرابی, "تشخیص مرزهای عنبیه در تصویر چشم در سامانه های تشخیص هویت با استفاده از ماسک لاپلاسین و تبدیل هاف"  چهارمین کنقرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران, 1385.

[30] majid mohamadi, mehdi jafary Mohamed abdolahi, "Multimodal Biometric system Fusion Using Fingerprint and Iris with Fuzzy Logic.," IJSCE, 2013

[31] S. D. Sapkal R. N. Kankrale, "Template level concatenation Template level concatenation systems," International Journal of Electronics, Communication& Soft Computing Science & Engineerin, 2012.

[32] S. R.Nair,H. Balani, N. Pawar, M. Kotpalliwar U.Gawande, "“A high speed frequency based multimodal biometric system using iris and fingerprint," International Journal on Advanced Computer Engineering and Communication Technology, 2012.

[33] Anushree Sapre, Apurva Jain, Sanchita Bhriegu, Shruti Sharma Ujwalla Gawande, "Fingerprint-Iris Fusion Based Multimodal Biometric System Using Single Hamming Distance Matcher," International Journal of Engineering Inventions, 2013.

[34] Bhavesh Pandya, Bhushan Nemade Vinayak Ashok Bharadi, "Multimodal Biometric Recognition using Iris and Fingerprint," IEEE transactions, 2014.

[35] Vishal M. Patel, Nasser M. Nasrabadi, Rama Chellappa S.Sumit, "Joint Sparsity-Based Robust Multimodal Biometrics Recognition," Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

[36] R.Wildes, "Iris recognition: An emerging biometric echnology," Proceedings of the IEEE, 1997.

[37] D.Zhang W.Kong, "Accurate iris segmentation based," ISIMVSP, 2001.