جداسازی سیگنال کور صوتی بر پایه استفاده از روش کومولانت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

چکیده

از جمله روشهای مطرح برای جداسازی چند سیگنال گفتار، که در گیرنده‌ها با یکدیگر ترکیب شده‌اند، استفاده از روش‌های جداسازی کور منابع (BSS) است. جداسازی کور منابع عبارت است از جداسازی و تخمین سیگنال‌هایی که توسط منابع در یک کانال نامعلوم تولید شده و ترکیبات آنها در گیرنده‌ها دریافت شده است. الگوریتم‌های موجود برای جداسازی کور منبع اغلب بر اساس تجزیه‌ی ویژه‌ی ماتریس‌های کومولانت مرتبه‌ی چهارم است. با این وجود وقتی ماتریس‌های کومولانت مقادیر ویژه‌ی نزدیک به هم دارند، بردارهای ویژه‌ی آن‌ها نسبت به خطا در تخمین ماتریس‌ها بسیار حساس می‌شوند. در این مقاله سعی شده با به کارگیری الگوریتم جدیدی میزان این حساسیت را کاهش داده و به تخمین دقیق‌تری دست یابیم.

کلیدواژه‌ها