ارائه یک الگوریتم جدید در راستای ارزیابی کارایی معماری سازمانی چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 فرآیند معماری سازمانی چابک پیچیده بوده و معمار می‌تواند برای کنترل پیچیدگی آن، از چارچوب به عنوان تنظیم کننده ساختار و از سبک به عنوان جهت دهنده به رفتار استفاده کند. یکی از نیازهای غیروظیفه‌مندی در معماری سازمانی چابک، کارایی می‌باشد و یکی از پارامترهای کارایی سیستم، زمان پاسخ می‌باشد که در این تحقیق از آن استفاده شده است. بدین جهت و برای ایجاد نظم و سازماندهی توصیفات معماری سازمانی استفاده ازیک چارچوب الزامی می­باشد. هدف از این مقاله ارائه روشی برای ارزیابی کارایی معماری سازمانی چابک، جهت دستیابی به یک معماری خوب و مناسب می­باشد. در این تحقیق با بهره‌گیری از چارچوب­‌­هایی که مبنای آن‌ها چارچوب زکمن می‌باشد، ابتدا ویژگی­های سازمان مورد نظر را با استفاده از نمودارهای UML بیان می­شود. در ادامه این نمودارها که عمدتاً به صورت رفتاری و ساختاری می­باشد به مدل‌های رسمی تبدیل می­گردد. کلیشه‌های مربوط به UML که به صورت حاشیه نگاری برروی نمودارهای UML قرار می­گیرند در این راستا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. امکان ارزیابی نیازهای غیروظیفه­مندی برروی مدل‌های رسمی فراهم می­گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ارائه یک مدل، در فاز طراحی از هزینه‌های سنگین فاز پیاده­سازی اجتناب می­گردد.

کلیدواژه‌ها


راضی، علی، «بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1386)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: 182.
رضایی، رضا، «ارائه روشی برای ارزیابی معماری سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (۱۳۸۵)، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات: 181.
جوانبخت، مهرشید، «ارائه روشی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1385)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران: 239.
 
جواد پور، روح الله، «ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه‌های پتریرنگی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، (1385)، دانشگاه شهید بهشتی: 121.
مظفری، مریم، «ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از مدل‌های رسمی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، (1390)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک: 109.
Fakhrabadi, M., Harounabadi, A., Mirabedini, S. J.,)2014(,"PerformanceEvaluation of Enterprise Architecture using Formal Models Based on TOGAF Framework ",in proc. Of Asian Journal of Research in Business Econamics of Management,Vol. 4,No. 3,pp. 402-415.
Haroonabadi, A., Teshnehlab, M., (2008),"A novel method for behavior modeling in uncertain information systems",World Academy of Science, Engineering and Technology,Vol. 41,No. 4, pp. 959-966.