ارائه یک الگوریتم جدید در راستای ارزیابی کارایی معماری سازمانی چابک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

 فرآیند معماری سازمانی چابک پیچیده بوده و معمار می‌تواند برای کنترل پیچیدگی آن، از چارچوب به عنوان تنظیم کننده ساختار و از سبک به عنوان جهت دهنده به رفتار استفاده کند. یکی از نیازهای غیروظیفه‌مندی در معماری سازمانی چابک، کارایی می‌باشد و یکی از پارامترهای کارایی سیستم، زمان پاسخ می‌باشد که در این تحقیق از آن استفاده شده است. بدین جهت و برای ایجاد نظم و سازماندهی توصیفات معماری سازمانی استفاده ازیک چارچوب الزامی می­باشد. هدف از این مقاله ارائه روشی برای ارزیابی کارایی معماری سازمانی چابک، جهت دستیابی به یک معماری خوب و مناسب می­باشد. در این تحقیق با بهره‌گیری از چارچوب­‌­هایی که مبنای آن‌ها چارچوب زکمن می‌باشد، ابتدا ویژگی­های سازمان مورد نظر را با استفاده از نمودارهای UML بیان می­شود. در ادامه این نمودارها که عمدتاً به صورت رفتاری و ساختاری می­باشد به مدل‌های رسمی تبدیل می­گردد. کلیشه‌های مربوط به UML که به صورت حاشیه نگاری برروی نمودارهای UML قرار می­گیرند در این راستا مورد استفاده قرار خواهند گرفت. امکان ارزیابی نیازهای غیروظیفه­مندی برروی مدل‌های رسمی فراهم می­گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ارائه یک مدل، در فاز طراحی از هزینه‌های سنگین فاز پیاده­سازی اجتناب می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Method for Evaluating the Performance of Agile Enterprise Architecture

نویسندگان [English]

 • A. Noushzad 1
 • A. Harounabadi 2
 • S. J. Mirabedini 2
1 Department of Computer Engineering, Islamic Azad University, Boushehr
2 Faculty Member of Computer, Islamic Azad University, Central Branch
چکیده [English]

Agile enterprise architecture is developed in a process called enterprise architecture process. This process is complex and the architect can use a framework to regulate its structure and use a style to guide its behavior in order to control its complexity. In architecture, behavior precedes structure and with a structure, it is possible to have various behaviors. One of the factors with which, one can determine which one of these behaviors is more appropriate for agile enterprise architecture, is architecture performance assessment. A non-functional requirement in agile enterprise architecture is efficiency, and one of the system efficiency parameters is response time which has been used in this research. For this purpose, and in order to regulate and organize enterprise architecture descriptions, it is necessary to use a framework. DODAF, unlike Zachman framework which has six viewpoints, consists of three different viewpoints. Unified Modeling Language (UML), makes it possible that the products of this framework, be shown with a unified modelling symbol. The aim of this research is to provide a method to assess the efficiency of agile enterprise architecture to achieve a proper architecture. In this research, using Zachman-based frameworks, first, the characteristics of the desired enterprise are described using UML diagrams. In the following, these diagrams which are mainly behavioral and structural, are turned into official models. UML-related clichés which are usually placed as marginal graphics on UML diagrams will be used for this purpose. It will be possible to assess non-functional requirements on official models. In the proposed method, we will assess the efficiency of agile enterprise architecture in the design and pre-implementation phases. Research results show that with the provision of a model in the design phase, heavy implementation costs will be avoided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agile enterprise architecture
 • Unified modeling language (UML)
 • Petri nets
 • DODAF
 1. راضی، علی، «بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1386)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات: 182.
 2. رضایی، رضا، «ارائه روشی برای ارزیابی معماری سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (۱۳۸۵)، دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات: 181.
 3. جوانبخت، مهرشید، «ارائه روشی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1385)، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران: 239.

 

 1. جواد پور، روح الله، «ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه‌های پتریرنگی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، (1385)، دانشگاه شهید بهشتی: 121.
 2. مظفری، مریم، «ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از مدل‌های رسمی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، (1390)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک: 109.
  1. Fakhrabadi, M., Harounabadi, A., Mirabedini, S. J.,)2014(,"PerformanceEvaluation of Enterprise Architecture using Formal Models Based on TOGAF Framework ",in proc. Of Asian Journal of Research in Business Econamics of Management,Vol. 4,No. 3,pp. 402-415.
  2. Haroonabadi, A., Teshnehlab, M., (2008),"A novel method for behavior modeling in uncertain information systems",World Academy of Science, Engineering and Technology,Vol. 41,No. 4, pp. 959-966.