ارائه یک ساختار جهت پشتیبانی از پرس‌وجوها در پایگاه داده شیءگرا با فازی سازی برچسب-های XML و با استفاده از میانگین وزنی (OWA) جهت محاسبه درجه تعلق اشیاء

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

در مسائل مختلف روزمره اطلاعاتی وجود دارند که هرکدام به‌نوعی غیرقطعی می‌باشند. مدیریت کردن این نوع از اطلاعات با استفاده از سیستم‌های پایگاه داده کلاسیک موجب فقدان زیان‌آور معانی داده ‌شده است. بنابراین استفاده از تکنیک‌های پیشرفته مدل‌سازی پایگاه داده ضروری می‌باشد. مدل‌سازی و استفاده از نظریه فازی در پایگاه داده می‌تواند به‌عنوان پایه و اساس پردازش هوشمند اطلاعات مطرح شود. از طرفی  XMLدر سال‌های اخیر به‌عنوان یک زبان و ساختار استاندارد برای مبادله و نمایش اطلاعات مبتنی بر وب اهمیت بسیار زیادی پیداکرده است. در طول سال‌های گذشته راهکارهای زیادی توسط محققان ارائه‌شده است. اما در زمینه مواجهه با عدم قطعیت در XML تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. در این تحقیق تلفیقی از فازی سازی و XML ملاحظه می‌گردد تا بتوان یک راهکار مناسب برای انجام پرس‌وجوها در پایگاه داده شی‌ءگرا ارائه داد. با ترکیب SQL و XML می‌توان یک زبان و پایگاه داده مستقل برای ذخیره و بازیابی پرس‌وجوها فراهم نمود. پرس‌وجوهای پایگاه داده در این تحقیق به دو صورت ساده و مرکب مورد بررسی قرارمی‌گیرد. در حالت مرکب، پرس‌وجوهای عطفی مورد تأکید قرار می‌گیرد. در ادامه این پرس‌وجوها با برچسب‌های XML با استفاده از فازی بیان می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد روش پیشنهادی قابلیت پشتیبانی از پرس‌وجوهای فازی را با زبان نشانه‌گذاری فرامتن دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


  1. Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and control, Vol.8, No.3, PP. 338-353.
  2. Yan, L. (2013). Modeling Fuzzy Data with Fuzzy Data Types in Fuzzy Database and XML Models. Int. Arab J. Inf. Technol., Vol.10, No.6, PP. 610-615.
  3. Panić, G., Racković, M., & Škrbić, S. (2014). Fuzzy XML and prioritized fuzzy XQuery with implementation. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology, Vol.26, No.1, PP. 303-316.
  4. Liu, J., & Zhang, X. X. (2014). Data integration in fuzzy XML documents. Information Sciences, Vol.280, PP. 82-97.
  5. Ban, D. V., Ha, H. C., & Quang, V. D. (2011, October). Querying Fuzzy Object-Oriented Data Based on Fuzzy Association Algebra. In Knowledge and Systems Engineering (KSE), Third International Conference on, Vol.1109, No.10, PP. 40-47.
  6. Wang, L. Y., Yu, Y. X., Zhou, L., & Jin, S. H. (2014, May). Fuzzy Information Retrieval Method Based on Fuzzy-Valued Concept Networks. In Applied Mechanics and Materials, Vol. 530, pp. 506-511.
  7. Ma, Z. (2006). Fuzzy database modeling with XML Vol. 29, PP. 67-79.
  8. Pourbehzadi, M., Haroonabadi, A., & Sadeghzadeh, M. (2012). A new weighted fuzzy grammar on object oriented database queries. Management Science Letters, Vol. 2, No.4, PP.1133-1140.
  9. Haroonabadi. A, kavoosi. M. (2012). Algorithms for Preparing Queries in Fuzzy Object-Oriented Database, International Journal of Advanced Research in Computer Science, Vol. 3, No. 4,PP.84-99.