مقایسه الگوریتم‌های طبقه بندی بر روی تصاویر ماهواره‌ای سنجش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم، عضو هیات علمی گروه مهندسی برق

چکیده

اگرچه تعداد بسیار زیادی الگوریتم طبقه­بندی برای تصاویر ارائه شده، اما به ندرت بر روی یک مورد یکسان بایکدیگر مقایسه شده­اند. در این مقاله، تصاویر ماهواره‌های سنجش از دور با استفاده از دو روش الگوریتم طبقه­بندی بدون نظارت و هشت الگوریتم طبقه­بندی با نظارت که شامل تعدادی از الگوریتم‌های رایج طی بیست سال اخیر است، آزموده شدند. تحلیل ما بر روی تصاویر ماهواره‌ای 12 طیفی متمرکز است. در مقایسه الگوریتم­ها تعداد نمونه آموزشی یکسان فرض شده­است. الگوریتم­ها از نظر پیچیدگی، میزان صحت و اعتبار بایکدیگر مقایسه شده­اند. نتایج نشان می­دهد که صحت طبقه­بندی، نسبت مستقیم با تعداد نمونه­های آموزشی دارد و همچنین کاربر می‌تواند بسته به اهمیت هریک از پارامترهای فوق الگوریتم کارامدتر را برگزید.

کلیدواژه‌ها


Abend, K., and Harley, T. J. (1969) Comments "On the mean accuracy of statistical pattern recognisers". IEEE Transactions of Information Theory, May, 420-421.
Chapelle, O., Haffner, P., and Vapnik, V. N. (1999) Support vector machines for histogram-based image classification. IEEE Transactions on Neural Networks, 10, 1055-1064.
Huang, C., Davis, L. S., and Townshend, J. R. G. "An assessment of support vector machines for land cover classification." International Journal of Remote Sensing, (2002) 23, 725-749.
Tso, B. C. K., and Mather, P. M., (2001) Classification Methods for Remotely sensed Data. London: Taylor and Francis.
Wilkinson, G. G. (2000) Processing and classification of satellite images. Encyclopaedia of Analytical Chemistry, Edited by R. A. Meyers. John Wiley and sons, 8679-8693.
Zhu, G., and Blumberg, D. G., (2002) Classification using ASTER data and SVM algorithms; The case study of Beer Sheva, Israel. Remote Sensing of Environment, 80, 233-240.
N. Docquier, S. Candel, Combustion control and sensors: a review, Progress in Energy and Combustion Science, 28 (2002) 107-150