طراحی مدار مبدل سطح ولتاژ با بازده توان بالا برای کاربردهای ولتاژ پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده

در این مقاله یک  تبدیل سطح ولتاژ مؤثر که قابلیت تبدیل سطوح ولتاژ بسیار پایین ورودی به سطح بالاتر با کاربرد در    فرکانس­های بالا را دارد، ارائه شده است. به منظور جلوگیری از اتلفات توان استاتیک، در ساختار پیشنهادی از یک منبع جریان استفاده شده و در طی انتقال فقط زمانی که در آن سطح منطق سیگنال ورودی با به سطح منطق خروجی متناظر نمی‌باشد، روشن است. عملکرد ساختار پیشنهادی تحلیل و بررسی شده و نتایج شبیه سازی پیشنهادی در تکنولوژی 0.18um cmos نمایش داده شده است که نشان می‌دهد مدار در فرکانس‌های بالا به خوبی عمل می‌کند و در فرکانس­های بالاتر از یک گیگاهرتز با ایجاد تاخیری به اندازه یک دوره تناوب عملکرد بسیار صحیح را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


Devesh Dwivedi; Suman Dwivedi; Eswararao Potladhurthi;"Voltage up level shifter with improved performance and reduced power, 2012
Bo Zhang; Liping Liang; Xingjun and Wang; "A new level shifter with low power in multi voltage systems"; IEEE explore, 2009.
H. Kawaguchi, K. Kanda, K. Nose, S. Hattori, D. D. Antono, D.Yamada, T. Miyazaki, K. Inagaki, T. Hiramoto, and T. Sakurai; "A 0.5-V, 400-MHz, VDD-Hopping Processor with Zero-VTH FDSOI Technology"; ISSCC, Feb. 2003, pp. 106-107.
Chandrakasan, A, P.; Allmon,R.; Stratakos A.; Brodersen, R, W.; "design of portable system," IEEE custom Integrated Circuits Conf, 1994, 259-266
Dai,Z.; Ameya, B.; Atila, A.; " A 53-nW 9.1-ENOB 1-kS/s SAR ADC in 0.13-m CMOS for Medical Implant Devices",2012, 1585-1593.
Chin Ping-Yuan;Yu Chien-Cheng; "A Voltage Level Converter Circuit Design with Low Power Consumption", Oct. 24-27, 2005, Shanghai
Y. Kanno, H. Mizuno, K. Tanaka and T. Watanabe, “Level Converter with High Immunity to Power-Supply Bouncing for High-Speed Sub-1V LSIs”,
I. J. Chang, J. J. Kims, K. Roy,“Robust level converter design for subthreshold logic”, 2006
T.-H Chen, J Chen, and T Clar, “Subthreshold to above threshold level shifter design,” Aug. 2006
Y Osa i, T Hirose, N Kuro i, and M Numa, “A low-power level shifter with logic error correction for extremely low-voltage digital CMOS SIs,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 47, no. 7, pp.1776-1783, July 2012.
 Hosseini, S.R. , Saberi. M. , Lotfi. R, " A Low-Power Subthreshold to Above-Threshold Voltage Level Shifter ", August 2014
Cheok-Teng Lei; Seng-Pan U; Martins, R.P;" High-speed robust level converter for ultra-low power 0.6-V LSIs to 3.3-V I/O";22-24 Nov. 2009
Sven Lütkemeier and Ulrich Rücker;"A Subthreshold to Above-Threshold Level Shifter Comprising a Wilson Current Mirror", SEP 2010