ارزیابی کارایی سیستم‌های اطلاعاتی با بهره گیری از الگوی طراحی MVC و زبان نشانه گذاری توسه یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه مهندسی کامپیوتر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده

توسعه سیستم‌های نرم‌افزاری پیچیده خواهان مدل‌هایی است که ارزیابی نیازهای غیروظیفه‌مندی سیستم‌ها را در فرایند توسعه به ویژه در مراحل اولیه انجام دهد. ارزیابی معماری به روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد، از این رو نیاز به یک روشی برای ادغام نیازهای غیروظیفه‌مندی می‌باشد. مقاله حاضر، الگوی طراحی MVC را در قالب چارچوبی مبتنی بر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر برای ارزیابی نیاز غیروظیفه‌مندی کارایی نمایش می‌دهد. این چارچوب بر پایه شبکه‌های پتری بنا شده که به کمک آن می‌توان الگوی طراحی MVC را ارائه داد. تحقیق جاری در مقایسه کارهای پیشین امکان استفاده از زبان نشانه گذاری توسعه پذیر، جهت رسیدگی به نیازهای غیروظیفه‌مندی فراهم نموده و یک مدل اجرایی از نرم افزار ترسیم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of information systems by using MVC design pattern and Markup language developed

نویسندگان [English]

 • Sh Mazarei 1
 • A Harounabadi 2
 • S. J Mirabedini 2
1 Islamic Azad University Bushehr Branch
2 2 Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

The development of complex software systems Wants models that non-functional requirements evaluation of systems do in the development process, especially in the early stages. Architecture evaluation is done in different ways Hence need to have a way to integrate non-functional requirements. This Paper, MVC design pattern show in the form of framework based on extensible markup language for evaluating performance non-functional requirements. This framework is based on Petri nets that help can be it provided the MVC design pattern. The current study compared with RelatedWork provides Take advantage of Extensible Markup Language,   To address non-functional requirements and will be drawn an executable model of the application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design Pattern MVC
 • Extended Markup Language
 • Petri nets
 • Performance
 • Software architecture
 1. Balsamo, S., Marco, A. D., Inverardi, P., & Simeoni, M. "Model-Based Performance Prediction in Software Development: A Survey". Transactions On Software Engineering, Vol.30, No.5, PP. 295-310. 2004.
 2. Emadi, S., & Shams, F." An approach to non-functional requirements analysis at software architecture level". 8th Conference International Computer and Information Technology, Sydney, NSW, PP.736-741. 2008.
 3. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2012). "Software Architecture in Practice", 3th Edition, Addison Wesely, the United States.2012.
 4. Buschmann, F., Schmidt, D., Stal, M., & Rohnert, H. "Pattern-Oriented Software Architecture a System of Pattern", 1th Edition, John'Wiley & Sons Ltd, England.2001.
 5. Yin, X., Zhenga, W., Zhanga, M. & Zhanga, J. "A modularized operator interface framework for Tokamak based on MVC design pattern,"Fusion Engineering and Design Vol. 89, No.1, PP. 628-632. 2014.
 6. Zhang, C., & Shen, W. "The Studies on Integrated Development Approach Based on the Architecture and MVC Design Pattern," First Conference of Electrical & Electronics Engineering Symposium. Kuala Lumpur, PP. 578-580.2012.
 7. Grassi, V., Mirandola, R., & Sabetta, A. " Filling the gap between design and performance/reliability models of component-based systems: A model-driven approach". Journal of Systems and Software, Vol.80, No. 4, PP. 528-558.2007.
 8. Cortellessa, V., Di Marco, A., Inverardi, P., Mancinelli, F., & Pelliccione, P." A Framework for the Integration of Functional and Non-functional Analysis of Software Architectures". Electronic Notes in Theoretical Computer Science, Vol.116, No.1, PP.31-44.2005.
 9. Emadi, S., shams, F., & vaziri, s. "General syntax for extensions of petri net," the thired international conferance on mathematical sceinces, PP.1133-1138.2008.
 10. Liu, C., & Wang, K. "An Online Examination System based on UML Modeling and MVC Design Pattern," the First International Conference on Communication Technology (ICCECT), Liaoning, PP.815-817.2012.
 11. سیما عمادی، و فریدون شمس" ارائه روشی برای ارزیابی نیاز‌های غیروظیفه‌مندی در فرایند توسعه نرم‌افزار" مجله فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1387، صفحات. 65-79.
 12. سیما عمادی" ارائه مدلی به منظور بررسی قابلیت اجرایی معماری نرم افزار"  (درجه دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران .1385.