به نام خدا

توجه

با توجه به راه اندازی سامانه نشریات دانشگاه آزاد اسلامی

ارسال مقاله تنها از طریق سایت امکان پذیر هست

سایت در حال به روز رسانی و تکمیل آرشیو مقالات می باشد که تا چند روز آینده

به پایان می رسد

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 1-80 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
2676-7465